Producentansvar

Producentansvaret omfattar alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackade varor, alternativt förpackningar.

Alla berörda företag är enligt Producentansvaret skyldiga att se till...

  • att det finns ett insamlingssystem dit kunder och andra slutförbrukare kan lämna sina förpackningar.
  • att insamlade förpackningar återanvänds, materialutnyttjas, energiutvinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt (ej deponi).
  • att slutförbrukarna får information om insamlingen.

Vi på ZUGOL tar självklart vårt producentansvar och finns därför med i REPA-registret.

REPA-registret

REPA är ett rikstäckande insamlingssystem som skapades av svenskt näringsliv för att klara myndigheternas krav och därigenom bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

REPA bygger på att företagen och hushållen lämnar förpackningar till speciella mottag-ningspunkter och återvinningsstationer i respektive kommun.

Lokala entreprenörer sköter därefter det praktiska arbetet med tömning, transporter och sortering. REPA finansieras genom att företagarna betalar in en förpackningsavgift.

Företag som betalar förpackningsavgift får som "kvitto" använda märket "Gröna Punkten" på sina förpackningar.